FörsäkringFörsäkringsvillkor
Sök i shoppen
Produkter

Försäkringsvillkor Stöld och Total

1 Försäkrad utrustning
Försäkringen omfattar i hyres-, köp- eller leasingavtalet ("finansieringsavtalet") angiven utrustning av Segway Transporters.
2

Försäkrad
Försäkrad är Nordic Green Life AB, som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren för angiven utrustning. Samt den som genom SegwayStore.se hyr, köper eller leasar utrustning.

3 Giltighet och geografisk omfattning
Försäkringen träder i kraft från och med den dag då utrustningen tas i bruk och registreras i försäkringsregister, dock aldrig tidigare än vid den tidpunkt då försäkringstagaren övertar ansvaret för utrustningen. Försäkringen upphör att gälla 12/24/36 månader från försäkringens ikraftträdande. Försäkringen gäller i Norden.
4 Omfattning
Försäkringen omfattar skada till följd av trafik (trafikförsäkring) eller förlust (stöld) av försäkrad utrustning.
5 Undantag
Ersättning lämnas inte för:
5.1 skada som uppkommit i samband med hastighets- eller annan riskökande tävling eller träning för sådan tävling
5.2

stöld eller förlust av utrustningen, om denna inte varit väl fastlåst med Segways originallåsannordningen eller av försäkringsbolaget godkänd wire, stöld eller förlust av utrustningen som har samband med att nyckel kvarlämnats i utrustningen,

6 Vid skada
6.1 Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål, dock senast sex (6) månader efter det att kännedom om skada förelåg.
6.2

Om utrustningen stulits eller på annat sätt förkommit skall detta anmälas till polisen på den ort där skadan inträffat. Polisanmälan skall bifogas skadeanmälan tillsammans med de två Segway nycklar som leverades.

6.3 Vid förlust av utrustningen bedöms ersättningsfrågan tidigast 60 dagar från det polisanmälan gjorts och skadeanmälan lämnats in.
6.4 Beträffande preskription, se 10.3.
7 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet utgörs av utrustningens anskaffningsvärde enligt finansieringsavtalet, dock högst 100.000 kronor.
8

Självrisk
Självrisken vid trafikskada är SEK 3 000 per skadetillfälle. Vid stöld eller förlust av utrustningen är självrisken SEK 5 000 per skadetillfälle. Vid bedrägeri är självrisken 50% av skadebeloppet.

9 Ersättningsbestämmelser
9.1 Vid skada skall utrustningen repareras eller vid totalskada bytas ut. Ersättning lämnas högst med försäkringstagarens kostnad för inköp av likvärdig utrustning. Försäkringsgivaren förbehåller sig rätten att avgöra om utrustning ska repareras eller ersättas med ny eller med likvärdig utrustning.
9.2 Kan försäkringsgivaren ej ersätta uppkommen skada med ny eller likvärdig utrustning, äger försäkringsgivaren rätt att reglera skadan genom att ersätta utrustningens återstående restvärde enligt finansieringsavtalet.
10 Allmänna Avtalsbestämmelser
10.1

Premiebetalning
Premie skall betalas i förskott. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder dock vid försäkringstidens början, under förutsättning att premien betalas före premiefakturans förfallodag. Inbetald premie återbetalas ej.

10.2 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller annan händelse som har samband med arbetsmarknadskonflikt.
10.3

Preskription
Ersättningskrav ska framställas senast sex (6) månader från det att kännedom förelåg om möjlighet att få ersättning. Vid annat fall lämnas inte någon ersättning.

Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande.

Har den ersättningsberättigade framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.
*Namn:
Telefon:
*E-post:

*Meddelande