Regelverk
Sök i shoppen
Produkter

Regelverk för cykel klass III

3 kap. Cykel utan tramp- eller vevanordning

Tillämpning
1 §  Cykel utan tramp- eller vevanordning ska  vid färd  uppfylla kraven i
detta kapitel. (TSFS 2010:144)TSFS 2010:144

Manövrering
2 §  Fordonet ska vara utrustat med  en  styrinrättning  som ska vara
konstruerad  så att risken för skador eller driftsstörningar är liten. De
ingående komponenterna ska vara konstruerade på ett ur säkerhetssynpunkt
tillfredsställande sätt.
Styrinrättningen ska ge fordonet god kursstabilitet samt mjuk och väl
kontrollerbar styrning. (TSFS 2010:144)

3 §  Fordonet ska vara inrättat och utrustat så att föraren kan föra fordonet
med betryggande säkerhet. Förarplatsen ska medge en lämplig körställning
och en god uppsikt över omgivningen. (TSFS 2010:144)

4 §  Fordonet ska vara lätt att manövrera. Anordningar som är avsedda för
manövrering av fordonet eller i övrigt för att användas av föraren under färd
ska vara:
1. inrättade och placerade så att förväxling undviks och föraren lätt kan
komma åt dem utan att trafiksäkerheten åsidosätts,
2. konstruerade så att fordonet kan manövreras säkert, utan tveksamhet
eller risk för missförstånd,
3. klart synliga och identifierbara, samt
4. konstruerade så att anordningens rörelse överensstämmer med des
verkan. (TSFS 2010:144)

5 §  Fordonet ska kunna startas endast genom avsiktlig påverkan på för
detta ändamål särskild avsedd anordning. Avbrott, återställning efter avbrott
eller variationer i kraftförsörjningen får inte leda till riskfyllda situationer.
(TSFS 2010:144)

Hållfasthet
6 §  Fordonets olika delar och deras förbindningar ska ha sådan hållfasthet
att fordonet kan motstå den  påfrestning det utsätts för när det används.
(TSFS 2010:144)

Utformning och konstruktion
7 §  Fordonet ska vara utformat så att användaren och andra trafikanter
skyddas mot risker på grund av vassa kanter, skarpa vinklar, utstickande
delar och ojämna ytor som kan orsaka skada. Rörliga delar ska vara utförda
så att risk för kontakt som kan leda till olyckor undanröjs eller, i de fall då
risker ändå finns, vara försedda med skyddsanordningar. Åtkomliga delar
får inte uppnå skadliga temperaturer vid normal användning. Risker som kan
uppstå i samband med att fordonet kombineras med andra produkter ska
även beaktas. (TSFS 2010:144)TSFS 2010:144

8 §  Elektriska och elektroniska system ska vara konstruerade så att  deras
tillförlitlighet och prestanda säkerställs. Vid ett första fel i systemen ska
detta förhindra eller minimera ytterligare risker. Användaren ska skyddas
mot elektriska chocker, brandrisker och toxicitet vid normal användning och
vid ett första fel. Batterier ska kunna laddas under säkra förhållanden och de
ska vara skyddade mot läckage. (TSFS 2010:144)

Dimensioner
9 §  Fordonet får ha en längd av högst 1,6 m och en bredd av högst 0,75 m.
Fordon som framförs av en person med funktionshinder får dock ha den
längd eller bredd som behövs på grund av funktionshindret. (TSFS
2010:144)


Bromsutrustning
10 §  Fordonet ska vara utrustat med ett bromssystem  som ska vara
konstruerat  så  att risken för skador eller driftsstörningar är liten. De
ingående komponenterna ska vara utformade på ett ur säkerhetssynpunkt
tillfredsställande sätt. Bromssystemet ska vara funktionssäkert under normala
driftsförhållanden. (TSFS 2010:144)

11 §  Bromssystemet ska kunna ge fordonet en retardation av minst 3 m/s
För en eldriven rullstol som uppfyller kraven på bromsförmåga enligt
standarden SS- EN 12184 (Eldrivna rullstolar och skotrar samt
batteriladdare till dessa  - Krav och provningsmetoder)
2 ska kravet på  retardation anses uppfyllt. (TSFS 2010:144)

12 §  Om manöverorganet för reglering av fordonets hastighet släpps ska
fordonet automatiskt bromsas enligt kraven i 11 §. (TSFS 2010:144)

13 §  Fordon med tre eller flera hjul ska ha parkeringsbroms som kan hålla
fordonet kvar vid en lutning av  15°, i såväl med- som motlut, även om
föraren lämnat fordonet eller fordonet är strömlöst. (TSFS 2010:144)

Belysning och reflexanordningar
14 §  Fordonet ska vid färd i mörker ha lykta baktill som kan visa rött ljus
bakåt (baklykta) och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Fordonet
ska vid färd i mörker även ha
1. strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus framåt av sådan
ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller
2 Utgåva 3, fastställelsedatum 2009-10-12SFS 2010:144

2. lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna
ses på ett avstånd av 300 meter.
Baklykta på cykel får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst
200 blinkningar/minut.
Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt kunna bländas av. (TSFS
2010:144)

15 §  Fordonet ska vid färd i mörker ha
1. reflexanordning baktill som vid belysning återkastar rött ljus bakåt,
2. reflexanordning framtill som vid belysning återkastar vitt ljus framåt,
och
3. reflexanordning på sidan som vid belysning återkastar orangegult eller
vitt ljus åt sidan.
Reflexanordningar ska vara typgodkända enligt ECE-reglemente 3, klass
IVA, eller vara typgodkända av Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket enligt
Vägverkets föreskrifter (VVFS 1993:18) om nationella typgodkännanden.
(TSFS 2010:144)

Ljudsignalanordning
16 §  Fordonet ska ha ringklocka eller annan ljudsignalanordning som kan
avge varningssignal. (TSFS 2010:144)